Kierowniczka projektu:

dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech


Pedagożka i historyczka pracująca w Zakładzie Historii Wychowania WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół metodologii historii, historii wychowania XIX i XX wieku i charyzmatycznych wychowawców oraz pedagogów, dziejów organizacji dziecięco – młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiego skautingu, dziejów i edukacji kobiet i szeroko pojętej tematyce genderowej w historii. Autorka wielu publikacji, między innymi: Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy (Poznań 2003), Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990 (Poznań 2013) oraz redaktorka (wspólnie z J. Gulczyńską) tomu Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej (Poznań 2010) i współredaktorka (z I. Chmurą – Rutkowską i I. Skórzyńską) pracy: Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej (Kraków 2013). Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl).

Kontakt: egsobiech@wp.pl

dr Iwona Chmura-Rutkowska


Doktor nauk humanistycznych, pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl). Naukowo zajmuje się krytyczną analizą codzienności w instytucjach edukacyjnych: w jej jawnym i ukrytym aspekcie, funkcjami i skutkami oraz mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności edukacyjne i społeczne. Szczególnie interesuje się problemem psychologicznych i społecznych mechanizmów oraz skutków treningu socjalizacyjnego i praktyk edukacyjnych wzmacniających stereotypy związane z płcią. Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej, problemu przemocy oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Współautorka (wraz z dr Joanną Ostrouch-Kamińską) książki „Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne” (Kraków 2007) oraz współredaktorka tomu „Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej” (Kraków 2013). Współkoordynuje ogólnopolski interdyscyplinarny projekt badawczy Gender w Podręcznikach (www.gender-podreczniki.pl). Recenzentka i konsultantka do spraw równości rządowego podręcznika dla klas 1-3 „Nasz Elementarz” (www.naszelementarz.men.gov.pl).
Kontakt: ichmurka@wp.pl

dr hab. Prof. UAM
Izabela Skórzyńska


Absolwentka Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu, gdzie otrzymała: w roku 1991 tytuł magistra, w roku 2000 tytuł doktora, a w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. Kieruje Zakładem Dydaktyki Historii IH UAM. Otrzymała stypendium Młodych Twórców Prezydenta Miasta Poznania oraz roczne stypendium postdoktoranckie w Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la mémoire (Université Laval, Quebéc, Kanada). Problematyka badawcza: (1) kultura historyczna, w tym (a) inscenizacje historii; (b) widowiskowe formy pamięci przeszłości; (2) edukacja historyczna i obywatelska w kontekście praktyk emancypacyjnych (wielokulturowość i dialog międzykulturowy). Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów m.in.: w Brnie, Bukareszcie i Kraiovej, Paryżu, w London (Kanada), Quèbec, Moskwie, Petersburgu, Tel Aviwie, Montrealu. Opublikowała m.in. dwie monografie autorskie: Teatry poznańskich studentów (1953-1989). Historie. Konteksty. Interpretacje. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002; Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci (1989-2009), Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2010; artykuły: The Staging of Memory: Mystery Plays of Absence in Lublin, w: Böhn A, Mielke Ch., Die Zestörte Stadt. Mediale Reprasantationen urbaner Räume von Troja bisSim City, Verlag - Bielefeld 2007; współredagowała: z Ch. Lavrence, C. Pépin, Inscenizacje pamięci (Mettre en scene la mémoire. Staging Memory), Wydawnictwo Poznańskie we współpracy z Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire, Université Laval Québec oraz Instytut Historii UAM, Poznań 2007 + CD; z M. Bugajewskim numer tematyczny „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, O pamięci historycznej, 2011/4 oraz 2012/1 i 2014/4. Samodzielnie zredagowała dział „Dekolonizacja historii szkolnej” w „Sensus Historiae” 2013/4; z W. Olejniczakiem, Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia, See Sou Next Year in Jeruzalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938, Wydawnictwo Fundacji Tres, Zbąszyń - Poznań 2012, współredaktorka (z E. Głowacką – Sobiech i I. Chmurą - Rutkowską) pracy: Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej (Kraków 2013).
Kontakt: indygo@amu.edu.pl